غرفه سازی نمایشگاهی پترو تجهیز سپاهان در نمایشگاه نفت و گاز سال 97