غرفه سازی نمایشگاهی اپتیک سهند در کنگره اپتومتری 97