ویژگی طرح مپنا

این طرح از چوب می باشد دارایی 20 سانت ضخامت