غرفه سازی نمایشگاهی سیمین درج پارس در نمایشگاه دندانپزشکی 97

غرفه سازی نمایشگاهی سیمین درج پارس در نمایشگاه دندانپزشکی در سال 97 برگزار و طراحی و اجرای غرفه سازی توسط تیم طرح و ایده ملل دیزاین انجام شد.